Vereniging Geld- en Waardeberging

Nauta Security Storage is lid van de Vereniging Geld- en Waardeberging. De Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) is de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van brand- en inbraakwerende kasten en aanverwante produkten alsmede overige geld- en waardebergingssystemen, cash handling en cashmanagementsystemen.

De Vereniging Geld- en Waardeberging heeft ten doel de belangen van haar leden te behartigen, voor zover deze belangen specifiek betrekking hebben op de vervaardiging van en de handel inbrand- en inbraakwerende kasten en aanverwante producten alsmede overige geld- en waardebergingssystemen, cash handling en cashmanagementsystemen.

De vereniging tracht haar doel langs wettige weg te bereiken door:

  • Het voorstaan van de belangen van haar leden en het geven van voorlichting aanhaar leden.
  • Het verzamelen en bewerken van gegevens op economisch en technisch gebied en het bestuderen van vraagstukken welke voor haar leden van belang zijn.
  • Het bevorderen van het interne kennisniveau door onderlinge informatie.
  • Uitwisseling binnen de branche om zodoende het kwaliteitsniveau van de branche als geheel te verhogen.
  • Het meewerken aan het tot stand komen en het actief in stand houden van kwaliteitseisen met betrekking tot de producten en diensten zoals deze worden aangeboden binnen de branche.
  • De kennis omtrent producten en diensten van de branche met alle daartoe terbeschikking staande middelen te vergroten en uit te dragen.
  • Als deskundig gesprekspartner optreden naar externe partijen, zoals overheden,certificatie- en normalisatie instanties, internationale organisaties, verzekeraarsen overige brancheverenigingen.
  • Het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de leden.
  • Op te treden als gezaghebbend orgaan op haar terrein.
  • Alle overige geoorloofde middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Vereniging Geld en Waardeberging.